REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.adventures-after-work.pl/poradniki prowadzony jest przez Tomasza Prochwicza  ul. Pienista 51D/23 94-109 Łódź, NIP: 7722317483 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Posiadającym adres e-mail: adventures.after.work@gmail.com. Zwany dalej Sprzedającym.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

§2. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.adventures-after-work.pl/poradniki
Sklep internetowy Adventures-After-Work – serwis internetowy dostępny pod www.adventures-after-work.pl/poradniki, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Adventures-After-Work Tomasz Prochwicz, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Poradnik - należy przez to rozumieć jako książkę w wersji elektronicznej tj. tzw. e-książkę. Plik z treścią zawierającą taką książkę może być zapisany w formacie PDF.
Prawo autorskie – należy przez to rozumieć jako ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.adventures-after-work.pl/poradniki.
Sklep internetowy, działający pod www.adventures-after-work.pl/poradniki, prowadzony jest przez Adventures-After-Work Tomasz Prochwicz, ul. Pienista 51D/23, 94-109 Łódź, NIP: 7722317483.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§5. Zawarcie umowy sprzedaży

Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.adventures-after-work.pl/poradniki, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia zostanie wykonana w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
a) imię i nazwisko / nazwa firmy
b) e-mail
c) telefon kontaktowy
d) adres – w przypadku prośby o fakturę VAT
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Adventures-After-Work Tomasz Prochwicz, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “ADVENTURES AFTER WORK -” wraz numerem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W celu zawarcia umowy należy dokonać płatności.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego wpłaty za zamówienie wskazane w mailu powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6. Dostawa zamówień

Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatna. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT. Pobranie produktu możliwe będzie przez 7 dni od momentu wysłania poradnika przez Sprzedającego z możliwością przedłużenia po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym.

§7. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty przez przelew tradycyjny, BLIK na telefon lub portal Przelewy24.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
W przypadku jeżeli płatność za e-book nie wpłynie na konto Sprzedawcy wskazane na stronie www.adventures-after-work.pl w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone.

§8. Licencja na korzystanie z poradników.

Poradnik oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty ochroną przewidzianą tym prawem.
1. Prawa autorskie do poradnika przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
2. Z datą przesłania przez Sprzedawcę poradnika na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu, zostaje udzielona Klientowi, który złożył zamówienie, licencja na korzystanie z zamówionego poradnika objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Licencja na korzystanie z zakupionego poradnika :
- umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego.
4. Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego poradnika, jego fragmentów, jego kopii, wykorzystywania go / jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji czy usuwania błędów.
5. Zawartość poradnika jest objęta prawami autorskimi Sprzedającego i zabrania się rozpowszechniania jego treści, udostępniania innym osobom i podmiotom bez zgody Sprzedającego, umieszczania na forach internetowych i portalach społecznościowych.
6. Klient, który zakupił poradnik, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
7. Klient winien zadbać, by żadna inna osoba nieuprawniona nie korzystała z poradnika przez niego zakupionego.

§9. Wymagania techniczne

Korzystanie z poradnika wymaga urządzenia umożliwiającego odczyt formatu PDF (Portable Document File) i pamięci masowej o pojemności przynajmniej 1024 MB.

§10. Rozwiązanie umowy

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia i otrzymania tego zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie, pod warunkiem dokonania płatności przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Jednostronne rozwiązanie umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawa, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy otrzymał zakupiony poradnik.
Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu wysłania przez Sprzedawcę poradnika, przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: adventures.after.work@gmail.com z podaniem nazwy Klienta, numeru zamówienia i swojego adresu poczty
elektronicznej. W takim wypadku Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi wpłaconych środków.

§11. Odstąpienie od umowy Klienta

Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup poradnika wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2020 r. poz.287).

§12. Odpowiedzialność za wady

Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej adventures.after.work@gmail.com z dopiskiem „reklamacja” w szczególności, gdy :
- poradnik elektroniczny okaże się uszkodzony lub link do pobrania wygaśnie,
- w terminie 48 godzin od momentu dostarczenia do Sprzedawcy potwierdzenia zapłaty, Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej poradnika.
Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia, a także sposób kontaktu z klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych. Reklamacja zostanie załatwiona w terminie 48 godzin od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia. Reklamacje zgłoszone po upływie roku od dnia dostarczenia poradnika Klientowi , nie podlegają rozpatrzeniu.

§13. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy.
Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Adventures-After-Work Tomasz Prochwicz ul. Pienista 51D/23, 94-109 Łódź, NIP 7722317483.
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
Dane przetwarzane są również przez podmiot Przelewy24 związane z realizacją płatności za zamówienie.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§14. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2023 r.
Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.

Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.adventures-after-work.pl/poradniki/regulamin/
 

Sprawdź nas:

Polityka Prywatności

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Regulamin - sklepu